کشتی

جوتن پیشرو در ارائه پوشش و رنگ به ناوگان دریایی جهان است. با یک روش جدید و شفاف از اندازه گیری عملکرد هال (Hull Performance) همراه با تضمین حداکثر افت سرعت.