رنگ های ساختمانی

رنگ های داخلی و خارجی جوتن تولید و به مصرف کنندگان و متخصصان در سرتاسر جهان فروخته و توزیع شده است.
نکات برجسته سال ۲۰۱۲

▪ رسیدن به رشد بی سابقه در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی

▪ خرید زمین برای کارخانه جدید در عمان و گسترش ظرفیت انبار و لجستیک در عربستان سعودی و مصر

▪ راه اندازی لیدی واندروال در اسکاندیناوی

▪ تأسیس کارخانه جدید در سندیفیورد نروژ