استراتژی جوتن
جوتن محافظ خواستها

جوتن محاظ خواسته های کارکنان، مشتریان، تهیه کنندگان، سهام داران، محیط و همه.

جوتن برای رسیدن به خواسته های خود طبق سه عنصر اصلی عمل می کند:

▪ رشد سازمانی: توسعه بازارهای فعلی و جدید

▪ بخش های چهارگانه: رنگ های ساختمانی، رنگ های صنعتی، رنگ های دریایی و رنگ های پودری

▪ رویکرد متفاوت: دید جهانی با تمکرز بر بازار منطقه ای و محلی


جوتن برای هدایت ما به مسیر درست چهار ارزش دارد: صداقت، مراقبت، احترام و جسارت. فرهنگ سازمانی ما، روحیه پنگوین، قوی و عامل بزرگ موفقیعت در تاریخ جوتن است.

برای کمک بیشتر به ما برای رسیدن به احدافمان، جوتن فرآیندهای اصلی اجرا در سراسر شرکت را قرار داده است، پیوند با دیگران، منابع انسانی و استخدام، توسعه صلاحیت، تحقیق و توسعه و نوآوری، مهارت های فنی، توسعه عملیاتی، بهداشت حرفه‌ای، ابزار پیگیری، مسئولیت و پایداری شرکتی.


جوتن سازمان جهانی خود را در هفت منطقه سازماندهی کرده است، داشتن مسئولیت عملیاتی برای کسب و کار در تمام بخش های منطقه جغرافیایی:

▪ اسکاندیناوی

▪ اروپای غربی

▪ اروپای شرقی و مرکز آسیا

▪ خاورمیانه، هند و آفریقا

▪ جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام

▪ شمال شرقی آسیا

▪ آمریکا

بازگشت به بالا